1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, elke levering, verkoop, verhuring of dienstverlening door GSV bvba (ook indien handelend onder de benamingen ‘GSV Verhuur’ of ‘Smart Events’), tenzij andere voorwaarden voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen. De loutere aanvaarding van de levering of prestatie van GSV houdt ook de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. Deze voorwaarden sluiten de toepassing van algemene voorwaarden van de contractanten van GSV uit, zelfs indien hun voorwaarden eenzelfde clausule bevatten, ook indien GSV deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

De gehuurde goederen

2. Alle verhuurde goederen blijven eigendom van de verhuurder en dienen na het verstrijken van de huurtermijn vrij ter beschikking van de verhuurder gehouden te worden. Behoudens in geval van financiering van het goed via een leasingmaatschappij. Dan blijven de verhuurde goederen eigendom van de leasingmaatschappij.

3. Elke vorm van onderverhuring of afstand van huur is verboden, tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verhuurder. Elke vertraging in de teruggave van de verhuurde goederen wordt de huurder aangerekend.

4. De huurder verleent bij deze vrije toegang tot zijn lokalen en terreinen of die lokalen of terreinen waar de goederen van GSV zich bevinden teneinde de verhuurder toe te laten de verhuurde goederen terug te halen in geval van wanbetaling, dit onmiddellijk na aanmaning tot betaling en teneinde het goed gebruik van de verhuurde goederen te controleren.

5. De verhuurder is gehouden het gehuurde in goede staat en naar behoren functionerend aan de huurder ter beschikking te stellen. De huurder heeft het recht het gehuurde voor gebruik te (laten) keuren bij de levering. Indien hij van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat beschikbaar te zijn gesteld.

6. De risico-overdracht van de verhuurde goederen heeft plaats dadelijk na hun plaatsing of de levering. De huurder dient elke klacht en schadegeval onmiddellijk, op straffe van verval, schriftelijk te melden aan de verhuurder.

7. Elke beschadiging of verlies aan de verhuurde goederen, vanaf de aflevering tot bij de ophaling en door welke oorzaak ook, dient door de huurder te worden vergoed. De raming van de schade gebeurt door de verhuurder. De huurder zal als enige aansprakelijk zijn voor elke schade aan personen of goederen welke tijdens de opbouw, afbraak of standtijd van de verhuurde goederen wordt toegebracht.

8. In geval van brand, diefstal of schade is de huurder verplicht de verhuurder ervan op de hoogte te brengen alsook een klacht in te dienen bij de politie. Dit doet evenwel geen afbreuk aan het recht van GSV om van de huurder een vergoeding wegens verlies van het verhuurde goed te vorderen.

9. Om de huurder te behoeden van onvoorziene kosten voor zijn rekening indien er schade optreedt aan de gehuurde goederen, kan de huurder bovengenoemde risico’s grotendeels afkopen door middel van een schadeafkoopregeling (SA). Voor deze SA geldt een toeslag op de basishuurprijs en blijft steeds een beperkt eigen risico (ER) gelden. Meer informatie over deze SA en het ER is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

10. De huurder moet het gehuurde op einde van de huurperiode in goede staat teruggeven. De teruggave gebeurt op last en kost van de huurder behoudens afwijkend akkoord daartoe.

11. Het is de huurder niet toegestaan door de verhuurder aangebrachte (reclame)teksten, afbeeldingen of welke kenmerken ook, te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Daarnaast is het de huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder (reclame)teksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde goed aan te brengen.

12. Alle gehuurde goederen worden geleverd op goed berijdbare ondergrond voor onze vrachtwagen. Indien dit niet door onze vrachtwagen kan, is het positioneren van de containers en sledes op risico en ten laste van de huurder (heftruck min. 3,5T).

Bestellingen - wijzigingen - afmeldingen

13. De offertes van GSV gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte zelf, slechts voor een periode van 14 dagen. Elke order van de huurder bindt de huurder, doch GSV zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van de order. Uitsluitend schriftelijke bestellingen, wijzigingen en afmeldingen worden aanvaard. Hij die de bestellingen ondertekent is in geval van wanbetaling hoofdelijk gehouden met de persoon, het bedrijf of de organisatie waarvoor hij optreedt.

14. Huuronderbrekingen om welke reden dan ook (weerverlet, vakantie,…) worden slechts aanvaardt mits voorafgaande melding aan en het uitdrukkelijk akkoord van GSV.

15. De prestatie gaat in op de contractueel vastgelegde datum. Bij gebreke hieraan, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn ingegaan op het moment dat het gehuurde bij de huurder werd afgeleverd.

16. Voor zover in de overeenkomst geen huurtijd werd bepaald, wordt deze geacht te zijn ingegaan voor onbepaalde tijd, doch minimum voor een periode van 4 weken. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, kan ten allen tijde door de partijen worden opgezegd mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 1 week.

17. Het is de huurder niet toegestaan het verhuurde te verplaatsen van locatie, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.

18. De vermelde prijzen gelden bij afname van het vermelde aantal goederen. Indien er afwijkingen zijn aan deze aantallen, kan dat invloed hebben op de prijs.

19. Indien de facturatiegegevens nog wijzigen na ondertekening van de huurovereenkomst kan dat extra administratiekosten met zich meebrengen.

Milieu

20. GSV staat borg voor een milieuvriendelijke afvoer van de biomassa. Het verhuurde dient gedurende de huurtijd uitsluitend als toilet en mag door de huurder voor geen andere doeleinden worden aangewend. Eventuele kosten (o.a. verhoogde lozingsrechten in de waterzuiveringstations of weigering van de vracht) die door een ander gebruik zouden ontstaan, zijn ten laste van de huurder.

21. De huurder draagt, voor eigen rekening, zorg voor alle nodige vergunningen en eventuele toestemmingen van wie dan ook, nodig voor de plaatsing en/of het gebruik van het gehuurde. Alle lasten en belastingen betreffende het gehuurde goed zijn voor rekening van de huurder.

Reiniging

22. Indien servicebeurten moeten gebeuren op septische cabines, sledes of urinoirs, mogen deze zich op max. 5m van een voor een vrachtwagen goed berijdbare weg bevinden. De huurder moet de veilige toegang tot de goederen vrijwaren. Indien dit niet het geval is, zal de reiniging en de onderhoudsdienst geacht worden volbracht te zijn.

23. Alle gehuurde goederen die voorzien zijn voor watertoevoer worden, op straf van boete, geacht door de huurder te worden gereinigd voor het einde van de huurperiode.

Heirkracht

24. De verhuurder kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor een gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering der prestaties wegens weeromstandigheden of overmacht.

25. De huurder is verantwoordelijk voor vlotte toegang tot de locatie en op het terrein tijdens plaatsing, ophaling of servicebeurt. Indien er wachttijden ontstaan omwille van slechte bereikbaarheid van de locatie of het terrein bij plaatsing, ophaling of servicebeurt worden na het eerste kwartier wachtvergoedingen aangerekend, met een minimum van één uur.

26. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het vorstvrij houden van gehuurde goederen met watertoevoer. Eventuele kosten of schade komen ten laste van de huurder.

Facturatie en geschillen

27. De verhuurder heeft het recht een niet terugvorderbaar voorschot of zelfs volledige vooruitbetaling van de huur te vragen.

28. De verhuurder levert de materialen in de loop van de werkweek voor huurdatum en haalt deze op in de loop van de werkweek na huurdatum naargelang het transport dit toelaat. Bij levering en ophaling op vooraf bepaalde tijdstippen zullen extra transportkosten aangerekend worden. Transportkosten zijn afhankelijk van de afstand en het aantal vrachten.

29. Bij laattijdige bestellingen worden extra kosten aangerekend. Bestellingen moeten minimum twee weken voor huurdatum voor akkoord bevestigd worden, d.w.z. het contract ondertekend terug zenden.

30. Indien de offerte of huurovereenkomst niet voor de geldigheidsdatum voor akkoord ondertekend door de huurder, terug in bezit van de verhuurder is, kunnen er prijswijzigingen optreden.

31. Bij annulatie van de bestelling worden er volgende kosten aangerekend: 100% bij annulatie in de week voor huurdatum, 75% tot 14 dagen voor huurdatum, 50% bij alle andere annulaties.

32. De facturen van GSV zijn contant betaalbaar bij aflevering van de verhuurde goederen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Op alle sommen die niet betaald zijn uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten aan 12% per jaar verschuldigd zijn, berekend vanaf de factuurdatum. Bij betalingsachterstand wordt de hoofdsom van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimum van €50, onverminderd alle andere rechten welke GSV kan doen gelden. Alle inningskosten zijn ten laste van de wanbetaler, behoudens andersluidende beslissing van de rechter. Bij gerechtelijke dagvaarding wordt het verschuldigde factuurbedrag verhoogd met 20% met een minimum van €100 excl. dagvaardings- en gerechtskosten en andere bijkomende inningskosten.

33. Klachten betreffende de facturatie van GSV dienen, op straffe van verval middels aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden bij GSV binnen de 8 dagen na factuurdatum.

34. Op de overeenkomsten tussen GSV en de huurder is steeds het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting tussen partijen (van welke aard) zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

35. Evenals in geval van betalingsachterstand behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle nog niet uitgevoerde of lopende orders te annuleren, de uitvoering van de overeengekomen prestaties te schorsen en de gehuurde goederen terug te nemen op kosten van de huurder. Dit alles zonder aanmaning daartoe en met aanrekening van alle daaraan verbonden kosten aan de nalatige huurder.